ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ผักใบเหลือง แคระแกร็น

จัดทำโดย: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066508688430&ref=page_internal

พืชที่มีอาการใบเหลืองซีด แคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือเหี่ยวตาย อาจเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่สำคัญอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยที่ระบบราก ทำให้ราก บวม เกิดปม ไม่สามารถดูดน้ำ อาหาร ไปเลี้ยงต้นได้อย่างสมบูรณ์