ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคกาบใบแห้ง

โรคกาบใบแห้ง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา : เชื้อราอาศัยอยู่ในฟางข้าวเมล็ดพันธุ์ หรือวัชพืชรอบ ๆ แปลง สภาพที่เหมาะสมต่อการระบาด อาการและการระบาด เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายในงานมีการออกบูธจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อย่าลืม!!!! นำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ….แวะมาชิมช้อปสินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกันค่ะ… สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “เทคนิคการดูแลพืชผักช่วงฤดูฝน” ฤดูฝนมาเเล้ววว เกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกพืชผักในช่วงนี้ จำเป็นต้องเลือกชนิดผักให้เหมาะสมกับฤดู เช่น กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว ฟักทอง มะระ บวบ พริก มะเขือฯ และจำเป็นที่จะต้องระวังเรื่องโรคพืชที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนอีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ เทคนิคการดูแลพืชผักช่วงฤดูฝน กับ 3 เอกสารแนะนำ ดังนี้

โรคข้าวสำคัญ ที่พบตามระยะการเจริญเติบโตโรคข้าวสำคัญ เชื้อรา▪️ โรคกล้าเน่า▪️ โรคไหม้▪️ โรคใบจุดสีน้ำตาล▪️ โรคใบขีดสีน้ำตาล▪️ โรคกาบใบแห้ง▪️ โรคกาบใบเน่า▪️ โรคเมล็ดด่าง เชื้อแบคทีเรีย▪️ โรคขอบใบแห้ง▪️ โรคใบขีดโปร่งแสง เชื้อไวรัส▪️ โรคใบสีส้ม▪️ โรคใบหงิก▪️ โรคเขียวเตี้ย▪️ โรคหูด เชื้อไฟโตพลาสมา▪️ โรคใบสีแสด▪️ โรคเหลืองเตี้ย ไส้เดือนฝอย▪️

มาทำความรู้จัก…หมอพืชชุมชน หมอพืชชุมชน คือ เกษตรกรผู้ผ่านหลักสูตรหมอพืชชุมชนอบรมด้านการวินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ คุณลักษณะ1. วินิจฉัยอาการผิดปกติและจัดการศัตรูพืชเบื้องต้นได้2. เก็บข้อมูลภาพถ่ายและตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยได้ 3. มีจิตสาธารณะ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

มารู้จัก “หมอพืช”

หมอพืช คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้มีความรู้และความสามารถในการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น และให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ให้กับเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

คลินิกพืช

“คลินิกพืช” ให้บริการตรวจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติของพืชได้อย่างตรงจุด คลินิกพืช (Plant Clinic) คือ การให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยยึดหลักการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ หากเกษตรกรพบปัญหาอาการผิดปกติของพืช สามารถขอรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำได้จากคลินิกพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

เรียนรู้ “การปลูกผักสำหรับคนเมือง” ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

เรียนรู้ "การปลูกผักสำหรับคนเมือง" ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

ทำการเกษตรในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง” เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง ในประเด็น “การปลูกผักสำหรับคนเมือง” นับเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของคนในเมือง ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็น “การปลูกผักสำหรับคนเมือง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบการเกษตรในเมือง หรือการทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง เป็น 1 ใน 9 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งส่งเสริมการทำการเกษตรแก่คนในเมืองให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร เพิ่มพื้

บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับของกรมส่งเสริมการเกษตร

บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับของกรมส่งเสริมการเกษตร

บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับของกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องศูนย์บริการร่วม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่เป็นวิดีทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ ในเรื่องภาพรวมและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ มูลค่าการจำหน่ายและตัวเลขการผลิต การลดการนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับด้วยการส่งเสริมการปลูกเองภายในประเทศ เช่น กุหลาบ เบญจมาศ การให้ความสำคัญและส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับพื้นถิ่น เช่น มะลิ พุด รวมถึงการทำการตลาดและสร้างการรับรู้ให้ต่างชาติรู้จักไม้ดอกไม้ประดับของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีประสิทธิภาพ ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเนชั่นอาสา เนชั่นทีวี

บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเนชั่นอาสา เนชั่นทีวี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเนชั่นอาสา เนชั่นทีวี ในประเด็นการบริหารจัดการทุเรียน มาตรการทุเรียนอ่อน และการส่งต่อโมเดลการจัดการทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกสู่การจัดการไม้ผลภาคใต้ ปี 2566 ณ ห้องศูนย์บริการร่วม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร