ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชม: 8

ประกาศผลคะแนนผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

สิ้นสุดการโหวต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรูปโปสเตอร์ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และประกาศเกียรติคุณ “บุคคลที่ส่งเสริมการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565”

จำนวนผู้ร่วมโหวต ผู้ร่วมโหวตทั้งหมด จำนวน 7929 ราย

ผู้ร่วมโหวตส่วนกลาง จำนวน 5090 ราย ผู้ไม่ประสงค์โหวตส่วนกลาง จำนวน 2839 ราย

ผู้ร่วมโหวตส่วนภูมิภาค จำนวน 4999 ราย ผู้ไม่ประสงค์โหวตส่วนภูมิภาค จำนวน 2930 ราย

ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากส่วนกลาง จำนวน 1 ท่าน 1. นายพัฒน์รพี สืบขจร จาก กองพัฒนาเกษตรกร จำนวน 1565 คะแนน

ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากส่วนภูมิภาค จำนวน 6 ท่าน

1. นายพัชญ์ธน วิกัน จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 794 คะแนน

2. นางอาภาพร ช่างถม จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จำนวน 769 คะแนน

3. นางวันทนา ถนอมพงษ์พันธ์ จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 493 คะแนน

4. นางสาวกังสดาล ชาตกุล จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จำนวน 459 คะแนน

5. นางสาวนภาวรรณ โตสติ จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จำนวน 437 คะแนน

6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง จาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 366 คะแนน

ส่วนที่ 1 “ส่วนกลาง”

ส่วนที่ 2 “ส่วนภูมิภาค”