ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง “ตั๊กแตน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย https://www.facebook.com/AgricultureExtension50

วิธีการป้องกันกำจัดในแปลงปลูก “ตั๊กแตน”