ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกอบพระราชพิธีพืชมงคล เมื่อเสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถแล้ว ทรงจุดธูปเทียนบูชา พระมณีรัตนปฏิมากรณ์และพระพุทธรูปที่สำคัญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระสุหร่าย ถวายดอกไม้บูชาพระคัณธารราษฎร์ ทรงอธิษฐาน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม พระราชทาน
พระธำมรงค์และพระแสงปฏัก แก่พระยาแรกนา นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเช้าวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ต่อจากนั้น ทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม และทรงเจิมเทพีทั้ง ๔ ตามลำดับ ซึ่งเทพีในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ เป็นข้าราชการสตรีโสด ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยคู่หาบทองได้แก่

นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และคู่หาบเงินได้แก่

นางสาวพรพิมล ศิริการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กรมชลประทาน

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประเคน จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงหลั่งทักศิโณธก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระยาแรกนาขวัญและเทพี ออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังท้องสนามหลวง เมื่อไปถึง พระยาแรกนาขวัญ ล้างมือในภาชนะ
ที่จัดเตรียมไว้ เสร็จแล้ว คนเลี้ยงพระโค จะเอาน้ำล้างมือ ป้อนพระโค จากนั้นพระยาแรกนาขวัญ เจิมพระโค พระยาแรกนาขวัญและเทพี ทำความคุ้นเคยกับพระโคแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี

ขอบคุณภาพ/ข่าวจาก
นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร