ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

การควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แนวคิดของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตรปีที่

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEการควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน้า 4 เกษตรต่างแดนคงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกอบพระราชพิธีพืชมงคล เมื่อเสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถแล้ว ทรงจุดธูปเทียนบูชา พระมณีรัตนปฏิมากรณ์และพระพุทธรูปที่สำคัญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระสุหร่าย ถวายดอกไม้บูชาพระคัณธารราษฎร์ ทรงอธิษฐาน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม พระราชทาน
พระธำมรงค์และพระแสงปฏัก แก่พระยาแรกนา นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเช้าวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ต่อจากนั้น ทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม และทรงเจิมเทพีทั้ง ๔ ตามลำดับ ซึ่งเทพีในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ เป็นข้าราชการสตรีโสด ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยคู่หาบทองได้แก่

นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และคู่หาบเงินได้แก่

นางสาวพรพิมล ศิริการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กรมชลประทาน

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประเคน จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงหลั่งทักศิโณธก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระยาแรกนาขวัญและเทพี ออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังท้องสนามหลวง เมื่อไปถึง พระยาแรกนาขวัญ ล้างมือในภาชนะ
ที่จัดเตรียมไว้ เสร็จแล้ว คนเลี้ยงพระโค จะเอาน้ำล้างมือ ป้อนพระโค จากนั้นพระยาแรกนาขวัญ เจิมพระโค พระยาแรกนาขวัญและเทพี ทำความคุ้นเคยกับพระโคแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี

ขอบคุณภาพ/ข่าวจาก
นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

พระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคล