ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เข้าถึงเกษตรกรผ่านสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมสื่อมวลชนฯ ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ให้เข้าถึงเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : โสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร