ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พิพิธภัณฑ์ชุมชนหนึ่งศตวรรษ ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 80 แผ่น/เล่ม สำหรับอบรมเผยแพร่คนในชุมชนศูนย์การเรียนรู้