พืชฤดูแล้งหลังนา เริ่มจ่ายเงินชดเชยแล้ว
ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2561