ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

มันเส้นสะอาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/km.ndoae

คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและตลาดมันเส้นสะอาด : https://www.nettathai.org/upload/1610201903Final_1-15.pdf