ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ได้กรุณาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน DOAE FARMBOOK และ DOAE SMARTCHECK กับสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM1386 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

https://www.facebook.com/digitaldoae/videos/1901985293162560/