ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ลักษณะการทําลาย

  • บั่วจะออกเป็นตัวเต็มวัยเมื่อเริ่มฤดูฝน โดยอาศัยบนวัชพืช จนกระทั่งเริ่มปลูกข้าว
  • บัววางไข่ในข้าวระยะกล้า (อายุ 25 – 30 วัน)
  • หนอนบั่วทําลายส่วนเจริญของตายอด ทําให้เป็นหลอด คล้ายหลอดหอม หรือเรียกว่าหลอดบั่ว
  • ข้าวที่ถูกทําลาย จะมีอาการแคระแกร็น ลําต้นกลมเตี้ย มีสีเขียวเข้ม ยอดที่ถูกทําลายจะไม่ออกรวง
  • บั่วส่วนใหญ่จะทําลายข้าวในระยะแตกกอ
  • บั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย https://www.facebook.com/AgricultureExtension50