เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2565

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร