ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และดีแทค เปิดรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นบุคคลที่ไม่เคยเป็น “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”
2. เป็นเกษตรกร สมาชิกหรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี และมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นของตนเอง 
3. เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอินทรีย์ มผช. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทย (ตรานกยูง) เป็นต้น
4. เป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การขนส่ง การพัฒนาสินค้า การจัดการองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นต้น โดยเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งกระบวนการ หรือร่วมดำเนินการกับกลุ่ม คณะบุคคล เครือข่ายหรือพันธมิตรอื่นๆ
5. เป็นเกษตรกรที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วไปในด้านการวางแผน การจัดการ การแก้ไขปัญหาและการสร้างเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.doae.go.th/doae/news_detail.php?id=1890

หรือ

http://rakbankerd.com/rbk_foundation/relation/open.php?id=42

โทร. 0-2016-5609-12 / 081-655-2921