ลำดับที่ 236 – 247 สามารถแจ้งที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร พร้อมหมายเลขโทรศํพท์ติดต่อกลับ ได้ที่เพจศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 https://www.facebook.com/esc.agri.ext/inbox