ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รู้จักศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าลายหยัก

จัดทำโดย: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066508688430&ref=page_internal

ด้วงเต่าลายหยัก (Menochilus sexmaculatus) มิตรตัวน้อยที่คอยกินเพลี้ยอ่อนให้เรา ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถกินเพลี้ยได้หลายชนิดโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน ตัวอ่อนด้วงเต่าที่ออกจากไข่ใหม่ๆ จะเจาะและดูดอาหารจากเหยื่อ เมื่อตัวอ่อนเริ่มโตขึ้นจะสามารถกัดและเคี้ยวเหยื่อได้ทั้งตัว