ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รู้จักศัตรูธรรมชาติ ด้วงเต่าลายสมอ

จัดทำโดย: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066508688430&ref=page_internal

ด้วงเต่าลายสมอ เป็นแมลงที่อยู่ในกลุ่มด้วง เป็นด้วงเต่าตัวห้ำอีกชนิดนึงที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อย เวลาที่พืชมีเพลี้ยอ่อนระบาด