รู้ทันสถานการณ์ศัตรูข้าว

รู้ทันสถานการณ์ศัตรูข้าว

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร