ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


มาตรการกรอง 4 ชั้น ลดความเสี่ยงหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน จากแปลงเกษตรสู่การส่งออก

มาตรการกรองขั้นที่ 1

  • การตัดทุเรียนคุณภาพ จากสวนต้องตัดผลทุเรียนแก่ได้ที่ และบ่มเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อนำผลผลิตที่มีคุณภาพสมบูรณ์ส่งขายโรงคัดบรรจุ

มาตรการกรองขั้นที่ 2

  • การบ่มทุเรียนที่โรงคัดบรรจุ ต้องบ่มแยกกองตามแหล่งที่มาเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วกำจัดหนอนพร้อมให้มีผู้รับผิดชอบประจำโรงคัดบรรจุ สุ่มตรวจทุเรียนเพื่อหาศัตรูพืชโดยละเอียด

มาตรการกรองขั้นที่ 3

  • การเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสุ่มเพื่อประกอบการรับรองสุขอนามัยพืช ณ โรงคัดบรรจุ จากเดิมร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 โดยสุ่มตรวจถึงหน้าตู้

มาตรการกรองขั้นที่ 4

  • การเพิ่มขั้นตอนการสุ่มตรวจและกำหนดแนวทางการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ จุดส่งออก

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
https://www.facebook.com/AgricultureExtension50