ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 12/2558 ลดต้นทุนการผลิตข้าว

เรียบเรียง : กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื้นที่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร