ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ลักษณะตลาดสินค้าเกษตรในระบบส่งเสริมการเกษตร

DOAE K-STATION (laptop)
สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
กับ 5 ลักษณะตลาดสินค้าเกษตรในระบบส่งเสริมการเกษตร

ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ที่
https://k-station.doae.go.th/