ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

การควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แนวคิดของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตรปีที่

เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper) วงจรชีวิต ลักษณะการทำลาย แนวทางการป้องกันกำจัด เขตกรรม วิธีกล ชีววิธี สารเคมี การใช้สารเคมี เช่น สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดกลุ่มเพลี้ยจักจั่น ได้แก่ การใช้สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาของเพลี้ยจักจั่น ควรพ่นสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันสลับกันตามวงจรชีวิตของแมลง สำหรับเพลี้ยจักจั่นมีวงจรชีวิตประมาณ 1 เดือน ดังนั้น ควรใช้สารที่มีกลไกเดียวกันไม่เกิน 1

คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ เนื่องจากช่วงนี้พบการระบาดของหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผักเข้าทำลายมันสำปะหลังในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบหนอนกระทู้กล้าเข้าทำลายในข้าว และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าทำลายข้าวโพด ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานาน และเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ดักแด้ที่พักตัวอยู่ในดินพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน) และวางไข่ สภาพอากาศเช่นนี้ทำให้วงจรชีวิตหนอนสั้นลง ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและเข้าทำลายหลายชนิดพืช รูปร่างลักษณะ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด : fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E.

เปิดรับสมัคร อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ปี 67 (รุ่น 2) ขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร (อกม./YSF/SF) เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ในปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะได้ผลตอบแทนเร็ว เพียงระยะ 9-11 วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถเพาะได้ทุกพื้นที่รูปแบบมีหลายรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำ เรียบเรียงโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “หมอพืชชุมชน” ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ : 053-611044

ใบบัวบก

ใบบัวบก บัวบกมีสารสำคัญกรดมาเดคาสสิก (Madecassic acid) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) การปลูกปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน ใบบัวบกจะขยายพันธุ์โดยไหลและเมล็ด วิธีขยายจากไหลตัดไหลเป็นท่อน ๆ ไปเพาะในกระบะเพาะ 1-2 สัปดาห์ การดูแลรักษาบัวบกต้องการความชื้น แต่ไม่แฉะควรให้น้ำสม่ำเสมอ ควรระวังอย่าให้น้ำขัง จะเกิดโรคโคนเน่า การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกได้ประมาณ 60-90 วัน ใช้มีดตัดเหนือจากพื้นดินประมาณ

การทาบกิ่ง

การทาบกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประการ โดยกิ่งพันธุ์ดีจะให้ผลผลิตที่ตรงตามพันธุ์ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEการควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน้า 4 เกษตรต่างแดนคงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน หน้า 7 เกษตรมูลค่าสูงแปลงใหญ่มังคุด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี หน้า 9 เกษตรพันธุ์ดีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ภาคใต้สู่ต้นแบบการอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อการท่องเที่่ยว หน้า 11 เรื่องจากปกพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร ประจำปี 2567 ความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญกำลังใจและเริ่มต้นวันเพาะปลููก หน้า 16 เกษตรรู้สู้ภัยพิบัติเทคนิคการคลุุมดินร่วมกับการใช้ระบบน้ำอย่างเหมาะสม หน้า 18 เกษตรรอบทิศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชู “หนองไทรโมเดล” ปราบหนอนหัวดำมะพร้าว ผสานความร่วมมือชุมชนใช้มาตรการ IPM จัดการศัตรูพืชยั่งยืน หน้า 20 ชายคา DOAE หน้า 22 เกษตร Next Genประสบการณ์แรงงานภาคการเกษตรของไทยในรัฐอิสราเอลของคุณธัญญ์นลิน กรัดเฉยดี หน้า 25 เกษตรตำบล คน

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 315 (มีนาคม – เมษายน 2567)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 315 (มีนาคม - เมษายน 2567)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 315 (มีนาคม – เมษายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEทำความรู้จัก กับ Individual Development Plan : IDP หน้า 4 เกษตรต่างแดนการส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตรไทย ในตลาดส่งออกญี่ปุ่น หน้า 6 เกษตรมูลค่าสูงแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หน้า 8 เกษตร Digitalมารู้จักข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรมส่งเสริมการเกษตร หน้า 11 เรื่องจากปกการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ หน้า 16 เกษตรรู้สู้ภัยพิบัติถึงเวลาอารักขาพืช เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชสำคัญ ช่วงระยะการเติบโตตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 หน้า 18 เกษตรรอบทิศจังหวัดพังงา ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืนสู่่มาตรฐาน RSPO หน้า 20 ชายคา DOAE หน้า 22 เกษตร Next Genนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการต่อยอดธุรกิจ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตครัวเรือนของเกษตรกรอย่างยั่งยืน หน้า 25 เกษตรตำบล คนปลูกคนทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรตำบลต้นแบบ จากโ

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 314 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 314 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 314 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน บริหารพัสดุและทรัพย์สินอย่างถูกต้อง หน้า 4 เกษตรต่างแดนกรอบความร่วมมือ MELA (The Mekong Extension Learning Alliance) หน้า 6 เกษตรมูลค่าสูง“กล้วยหอมทองปทุม” สินค้า GI จากแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ตำบลนพรัตน์ หน้า 8 เกษตร Digitalการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตอนที่ 2 (ตอนจบ) หน้า 11 เรื่องจากปก7 ประเด็นท้าทาย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2567 ของกรมส่งเสริมการเกษตร หน้า 16 เกษตรรู้สู้ภัยพิบัติ6 ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกร ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน้า 18 เกษตรรอบทิศศพก.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ต้นแบบการใช้ “ก้อนนพคุณ ” ในการผลิตพืชเพื่อเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิต หน้า 20 ชายคา DOAE หน้า 22 เกษตร Next GenSmart Farmer Model ผู้ขับเคลื่อนพัฒนาเพิ่มมูลค่ามังคุดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของมังคุดชุมพร หน้า 25 เกษตรตำบล คนปลูกคนณัฏฐ์พณิชา สุภานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบ จากโครงการผ

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 313 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 313 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 313 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEสร้างองค์กรภาครัฐให้โปร่งใส ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA หน้า 4 เกษตรต่างแดนเทคโนโลยีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเขตร้อนในสาธารณรัฐประชาชนจีน หน้า 7 เกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง หน้า 10 เกษตร Digitalการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตอนที่ 1 หน้า 12 เรื่องจากปกเกษตรกรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร หน้า 16 เกษตรรู้สู้ภัยพิบัติ9 ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร หน้า 18 เกษตรรอบทิศชัยนาท ส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย “ถั่วเขียวผิวมัน” ทดแทนการทำนาปรัง ลดเสี่ยงขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง หน้า 20 ชายคา DOAE หน้า 22 เกษตร Next Genผู้ประกอบการเกษตร ผู้ขับเคลื่อนต่อยอดเพิ่มมูลค่ากาแฟไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ผืนป่าและชุมชนบ้านเกิด หน้า 25 เกษตรตำบล คนปลูกคนจากความสำเร็จสู่การเป็นต้นแบบ “โครงการผลิตสื่อและขยายผลเกษตรตำบลต้นแบบ” ห

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 312 (กันยายน – ตุลาคม 2566)

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 312 (กันยายน – ตุลาคม 2566)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 เกษตรขยายผลภูมิปัญญาแป้งเท้ายายม่อม วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน (บ้านมาบหม้อ) ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หน้า 5 เกษตร FocusQ&A เรื่องนี้มีคำตอบ สื่อเกษตร ต้องที่คลังความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร Easy to Search, Ready to Use. หน้า 8 เกษตรอัจฉริยะการส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 10 สาระเกษตรมาตรฐานชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร หน้า 13 เกษตร Next Genเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร “ปลูกข้าวเป็นยา ทำนาอินทรีย์เป็นเนื้อ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม” หน้า 15 เรื่องจากปกกรมส่งเสริมการเกษตรคว้า 25 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 รางวัลแห่งเกียรติยศจากความสำเร็จการมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ หน้า 20 เกษตรเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หน้า 22 ชายคา DOAE หน้า 24