สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : เกษตรแปลงใหญ่

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร