ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ปิดให้บริการ

ณ จุดบริการทั้ง 3 แห่ง

ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564

จุดบริการที่ 1

อาคาร 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร)

จุดบริการที่ 2

อาคารโรงพิมพ์ ชั้น 1 (ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร)

จุดบริการที่ 3

อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร