ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พื้นที่ประสบภัย 38 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 653,201 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 6,223,861.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5,637,461.25 ไร่ พืชไร่ 521,790 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 64,610.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560)