ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 10/2561 เรื่อง การสำรวจติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์ศัตรูพืช

เรียบเรียง : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร