ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.50น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต หมู่ 1 บ้านห้วยส้าน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทรงทอดพระเนตรห้องครัว การแปรรูปถนอมอาหารและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน และเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2559 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย