ชื่อเรื่อง สร้างเศรษฐกิจพอเพียงบนผืนดินพระราชทาน ปฏิรูปบริการ สร้างคุณค่าชีวิตเกษตรกร

ชื่อผู้แต่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปีที่พิมพ์ 2550

คิว มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book