Do it From Home DOAE : สารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืช จัดทำโดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท