เตรียมอุปกรณ์ 5 อย่างให้พร้อม 🖐 แล้วมา “ผลิตสารสกัดสะเดาอย่างง่าย” กับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่กันครับ 🌿 หมักเพียงแค่ 3 วัน ก็สามารถนำไปป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ได้โดยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตด้วยนะครับ ⛔️🐛
——————————-