ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เตรียมอุปกรณ์ 5 อย่างให้พร้อม  แล้วมา “ผลิตสารสกัดสะเดาอย่างง่าย” กับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่กันครับ  หมักเพียงแค่ 3 วัน ก็สามารถนำไปป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ได้โดยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตด้วยนะครับ 
 

 

การผลิตสารสกัดสะเดาอย่างง่าย