ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับเรื่อง สารสกัดสะเดา

เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร