ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


สารเคมีป้องกันกำจัดโรคข้าว
▪ โรคใบไหม้ โรคไหม้คอรวง โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง
▪ โรคใบจุดสีน้ำตาล
▪ โรคขอบใบแห้ง
▪ โรคใบขีดโปร่งแสง

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207