ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว
▪ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
▪ เพลี้ยไฟ
▪ หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว
▪ แมลงหล่า
▪ แมลงบั่ว
▪ แมลงสิง

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207