ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 800 แผ่น/เล่ม สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่