ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 1,400 แผ่น/เล่ม สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่