ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 700 แผ่น/เล่ม สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่