ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรจังหวัพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัพระนครศรีอยุธยา ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 3,050 แผ่น/เล่ม สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่