ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1

วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 700 แผ่น/เล่ม สื่อวิดีทัศน์ จำนวน 1 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่