ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและแผ่นพับ จำนวน 580 เล่ม/แผ่น สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ นำไปปฏิบัติเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองได้