ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 200 แผ่น/เล่ม สื่อวิดีทัศน์ สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่