ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 186 แผ่น/เล่ม สื่อวิดีทัศน์ จำนวน 7 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่