ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 121 เล่ม/แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่