ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 28 มิถุุนายน 2565สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 410 แผ่น/เล่ม สื่อวิดีทัศน์ จำนวน 6 แผ่น สำหรับเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่