ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รายชื่อแผ่นพับที่ให้บริการ

 1. กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง 
 2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร 
 3. การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน 
 4. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 6. จักจั่นในอ้อยและการป้องกันกำจัด 
 7. การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 8. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
 9. อะโวคาโด ไม้ผลพืชเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนบนพื้นที่สูง
 10. คำแนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง
 11. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
 12. การปลูกบัว
 13. ฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหาร
 14. การจัดทำแผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 15. การทำสวนไม้ผลเขตร้อนขั้นพื้นฐาน
 16. ไม้ประดับในอาคาร
 17. การจัดการศัตรูมะม่วงด้วยวิธีอบไอน้ำ
 18. การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน
 19. การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลแบบยกร่องในระหว่างถูกน้ำท่วมขัง
 20. เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ
 21. การปลูกเผือก 
 22. การจัดการโรคใบขาวอ้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 23. การผลิตเงาะนอกฤดู
 24. การผลิตลองกองนอกฤดู
 25. การผลิตมังคุดนอกฤดู
 26. การฟื้นฟูแปลงและการปลูกผักหลังน้ำลด
 27. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 28. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 29. การปลูกพืชไร่หลังนา
 30. มันแกว
 31. เผือกหอม
 32. ถั่วลันเตา
 33. การฟื้นฟูดอกไม้ประดับหลังประสบอุทกภัย
 34. เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อเอกสารที่ให้บริการ

 1. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดการไร่นา 
 3. การแปรรูปผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช 
 5. การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง
 6. ถอดบทเรียนเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2561
 7. การวินิจฉัยศัตรูพืช (ยางพารา)
 8. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 9. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 10. เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 11. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการทำนา
 12. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพร
 13. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
 14. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการปลูกพืชไร่
 15. แก้วมังกร
 16. ผลิตภัณฑ์ลำไย
 17. มะเขือม่วง
 18. มะม่วง
 19. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง
 20. การแปรรูปอาหารโปรตีนจากพืช