รายชื่อแผ่นพับที่ให้บริการ

 

 1. กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง (ใหม่)
 2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร (ใหม่)
 3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา (ใหม่)
 4. การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน (ใหม่)
 5. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ใหม่)
 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง (ใหม่)
 7. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารของกรมส่งเสริมการเกษตร (ใหม่)
 8. จักจั่นในอ้อยและการป้องกันกำจัด (ใหม่)
 9. การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญ (ใหม่)  
 10. การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง (ใหม่)
 11. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
 12. โรคใบด่างมันสำปะหลัง
 13. อะโวคาโด ไม้ผลพืชเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนบนพื้นที่สูง
 14. คำแนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง
 15. นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
 16. การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 17. ผึ้งโพรงไทย
 18. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
 19. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
 20. การปลูกบัว
 21. ฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหาร
 22. วิสาหกิจชุมชนควรรู้..??
 23. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 24. การจัดทำแผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 25. ชันโรง นักผสมเกสรชั้นยอด
 26. การทำสวนไม้ผลเขตร้อนขั้นพื้นฐาน
 27. ไม้ประดับในอาคาร
 28. การจัดการศัตรูมะม่วงด้วยวิธีอบไอน้ำ
 29. ข้าวกอดมัจฉา
 30. การปลูกพืชร่วม ปลูกพืชแซม และทำกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง
 31. การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน
 32. การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลแบบยกร่องในระหว่างถูกน้ำท่วมขัง
 33. เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ
 34. การปลูกเผือก 
 35. การจัดการโรคใบขาวอ้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 36. การผลิตเงาะนอกฤดู
 37. การผลิตลองกองนอกฤดู
 38. การผลิตทุเรียนนอกฤดู
 39. การผลิตมังคุดนอกฤดู
 40. การฟื้นฟูแปลงและการปลูกผักหลังน้ำลด
 41. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 42. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 43. การปลูกพืชไร่หลังนา
 44. จิ้งหรีด..แมลงเศรษฐกิจ
 45. มันแกว
 46. เผือกหอม
 47. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 48. เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
 49. ถั่วลันเตา
 50. ข้าวโพดหวาน
 51. ไผ่บงหวาน
 52. ถั่วลิสง
 53. กะหล่ำดอก
 54. การฟื้นฟูดอกไม้ประดับหลังประสบอุทกภัย

รายชื่อเอกสารที่ให้บริการ

 1. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช (ใหม่)
 2. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (ใหม่)
 3. การจัดการไร่นา (ใหม่)
 4. การแปรรูปผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า (ใหม่)
 5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช (ใหม่)
 6. การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง
 7. สมุนไพรประจำบ้าน
 8. ผลิตและบริโภคผักปลอดภัย
 9. การขยายพันธุ์พืช
 10. ถอดบทเรียนเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2561
 11. การวินิจฉัยศัตรูพืช (ยางพารา)
 12. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 13. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 14. การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
 15. เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 16. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการทำนา
 17. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพร
 18. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
 19. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการปลูกพืชไร่
 20. แก้วมังกร
 21. ผลิตภัณฑ์ลำไย
 22. มะเขือม่วง
 23. มะม่วง
 24. อาหารจากพุทรา
 25. การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
 26. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง
 27. การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง
 28. Smart Farmer ต้นแบบอนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน เล่ม 2
 29. การแปรรูปอาหารโปรตีนจากพืช

รายชื่อสื่อวิดิทัศน์ที่ให้บริการ

 

 

 

 1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (ใหม่)
 2. Smart Farmer ต้นแบบ (ใหม่)
 3. วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ/กรณีศึกษา (ใหม่)
 4. ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
 5. การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
 6. พันธุ์พืชพันธุ์ดีกับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
 7. การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
 8. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับงานอารักขาพืช
 9. กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 3 ก. และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร
 10. การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
 11. แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร
 12. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
 13. เกษตรมิติใหม่ e-Clip ความรู้ทางการเกษตร
 14. การจัดการระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง
 15. การปลูกผักในเมือง
 16. การทำเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน
 17. ลดต้นทุนการผลิตข้าว (1. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ 2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี) โดย กรมการข้าว
 18. ระบบการจัดการคุณภาพข้าว/พืชผัก/ไม้ผล(GAP ข้าว/พืชผัก/ไม้ผล)
 19. ยางพารา (การกรีดยาง, การใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา)
 20. ศูนย์ข้าวชุมชน (การจัดตั้งศูนย์ฯ การคัดเลือกพื้นที่ การจัดเวทีชุมชน) โดย กรมการข้าว
 21. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย กรมวิชาการเกษตร
 22. การผลิตมะนาวนอกฤดู
 23. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในข้าว พืชผัก พืชไร่ สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ
 24. การผลิตผักไร้ดินอย่างง่ายในครัวเรือน
 25. เกษตรปลอดการเผา
 26. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 27. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า..ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ”
 28. ปาล์มน้ำมัน โดย กรมวิชาการเกษตร
 29. โคก หนอง นา โมเดล
 30. เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง