รายการสื่อที่ให้บริการ

รายชื่อแผ่นพับที่ให้บริการ

 

 1. ฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหาร (ใหม่!!)
 2. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร (ใหม่!!)
 3. วิสาหกิจชุมชนควรรู้..?? (ใหม่!!)
 4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ใหม่!!)
 5. การจัดทำแผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน (ใหม่!!)
 6. ชันโรง นักผสมเกสรชั้นยอด (ใหม่!!)
 7. การทำสวนไม้ผลเขตร้อนขั้นพื้นฐาน (ใหม่!!)
 8. ไม้ประดับในอาคาร (ใหม่!!)
 9. การจัดการศัตรูมะม่วงด้วยวิธีอบไอน้ำ (ใหม่!!)
 10. การสำรวจ ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ศัตรูพืช (ใหม่!!)
 11. ข้าวกอดมัจฉา
 12. การปลูกพืชร่วม ปลูกพืชแซม และทำกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง
 13. การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน
 14. การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลแบบยกร่องในระหว่างถูกน้ำท่วมขัง
 15. เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ
 16. การปลูกเมล่อนและแคนตาลูป
 17. การปลูกเผือก 
 18. การจัดการโรคใบขาวอ้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 19. การผลิตเงาะนอกฤดู
 20. การผลิตลองกองนอกฤดู
 21. การผลิตทุเรียนนอกฤดู
 22. การผลิตมังคุดนอกฤดู
 23. การฟื้นฟูแปลงและการปลูกผักหลังน้ำลด
 24. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 25. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 26. การปลูกพืชไร่หลังนา
 27. จิ้งหรีด..แมลงเศรษฐกิจ
 28. มันแกว
 29. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
 30. เผือกหอม
 31. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 32. ถั่วลันเตา
 33. ข้าวโพดหวาน
 34. ไผ่บงหวาน
 35. ถั่วลิสง
 36. กะหล่ำดอก
 37. การฟื้นฟูดอกไม้ประดับหลังประสบอุทกภัย

รายชื่อเอกสารที่ให้บริการ

 

 1. อาหารจากธัญพืช (ใหม่!!)
 2. ระบบการให้น้ำพืช (ใหม่!!)
 3. การปลูกผักสำหรับคนเมือง (ใหม่!!)
 4. การวินิจฉัยศัตรูพืช (ยางพารา) (ใหม่!!)
 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร (ใหม่!!)
 6. การปลูกพืชหลังนา
 7. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. การเพาะผักงอก
 9. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 10. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 11. การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
 12. การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
 13. แก้วมังกร
 14. ผลิตภัณฑ์ลำไย
 15. มะเขือม่วง
 16. มะม่วง
 17. อาหารจากพุทรา
 18. ศัพท์ส่งเสริมการเกษตร
 19. อาหารจากเดือย
 20. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการทำนา

รายชื่อสื่อวิดิทัศน์ที่ให้บริการ

 1. การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า (ใหม่!!)
 2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับงานอารักขาพืช (ใหม่!!)
 3. กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 3 ก. และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร (ใหม่!!)
 4. การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
 5. แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร
 6. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
 7. เกษตรมิติใหม่ e-Clip ความรู้ทางการเกษตร
 8. การจัดการระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง
 9. การปลูกผักในเมือง
 10. การทำเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน
 11. ลดต้นทุนการผลิตข้าว (1. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ 2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี) โดย กรมการข้าว
 12. ระบบการจัดการคุณภาพข้าว/พืชผัก/ไม้ผล(GAP ข้าว/พืชผัก/ไม้ผล)
 13. ยางพารา (การกรีดยาง, การใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา)
 14. ศูนย์ข้าวชุมชน (การจัดตั้งศูนย์ฯ การคัดเลือกพื้นที่ การจัดเวทีชุมชน) โดย กรมการข้าว
 15. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย กรมวิชาการเกษตร
 16. การผลิตมะนาวนอกฤดู
 17. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในข้าว พืชผัก พืชไร่ สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ
 18. การผลิตผักไร้ดินอย่างง่ายในครัวเรือน
 19. เกษตรปลอดการเผา
 20. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 21. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า..ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ”
 22. ปาล์มน้ำมัน โดย กรมวิชาการเกษตร
 23. โคก หนอง นา โมเดล
 24. เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง