ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ปั้ม”

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำเพื่อจัดการน้ำในแปลงเพาะปลูกพืช

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมีจำนวนมาก ไม่มีวันหมด อีกทั้งยังไม่ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.