ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


หนอนกออ้อย

จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท https://www.facebook.com/DoaeChainat

หนอนกออ้อย ศัตรูสำคัญที่เข้าทำลายอ้อย 3 ชนิด หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว หนอนกอสีชมพู

ลักษณะการเข้าทำลาย
▪ ระยะอ้อยแตกกอ (อ้อยอายุ 1-4 เดือน) จะพบหนอนกอทำลายทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ หากอ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว จำนวน 1-2 ยอดต่อไร่ หรือพบกลุ่มไข่ 1-2 กลุ่มต่อไร่ ให้รีบป้องกันกำจัด