หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร