หนอนหญ้าแมวในสวนปาล์ม

หนอนหญ้าแมวในสวนปาล์ม

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี