ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หนอนเจาะผลละมุด

ภาพโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง