ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หนอนใยผัก (Diamondback moth)

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักเพื่อการค้าในเขตจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังการระบาดของหนอนใยผัก โดยเฉพาะพืชผักตระกูลกะหล่ำ เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะต่อการการระบาดของหนอนใยผัก ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อเริ่มพบการทำลายของหนอนใยผัก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
ลักษณะการทำลาย
หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ กัดกินอยู่ภายในใบ หลังจากนั้นออกมากัดกินภายนอกทำให้ใบเป็นรูพรุน หากมีการระบาดรุนแรงหนอนใยผักจะกัดกินใบจนเหลือแต่ก้านใบ หรือถ้าเกิดกับผักในระยะต้นอ่อน หนอนจะกัดทำลายส่วนยอดจนชะงักการเจริญเติบโต สำหรับผักในระยะที่ออกดอก ติดฝัก ดอกและฝักอาจถูกทำลายหมดไปได้
วิธีการป้องกันกำจัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/2MuRkyt