ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำหนังสือน่าอ่านเดือนเมษายน 2565

สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) หรือที่ : http://library.doae.go.th
โทรศัพท์ 0-279-2594
โทรสาร 0-2579-5517